I. Opće odredbe

 1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci roba i usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje BMD LOG d.o.o. sa sjedištem u Bedenici, Bedenica 45a (u daljnjem tekstu: BMD LOG) sklapa sa svojim Kupcima i korisnicima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
 2. BMD LOG će ove uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, kao i eventualno na drugi za to pogodan način.
 3. Temeljem ovih uvjeta BMD LOG nastupa kao Prodavatelj roba i pružatelj usluga iz okvira svog redovnog obavljanja djelatnosti.
 4. Temeljem ovih Uvjeta Kupcem se smatra svaka ona osoba čija narudžba je prihvaćena od strane BMD LOG-a.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

 1. Ponude BMD LOG-a učinjene na uobičajeni način, važe maksimalno jedan mjesec, a koji rok za prihvat ponude počinje teći od nadnevka naznačenog u ponudi. Ako BMD LOG ne primi izjavu Kupca kao ponuđenika da prihvaća ponudu u roku za prihvat ponude, odnosno ako kupac kao ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu, te istodobno predloži da se ista u nečemu izmijeni ili dopuni, ima se smatrati kako je ponuđenik ponudu BMD LOG-a odbio, te kako je sa svoje strane stavio novu ponudu BMD LOG-u. Takva nova ponuda biti će pravovaljana tek kad  za istu BMD LOG-u dostavi izjavu o prihvatu u pisanom obliku.
 2. Obveza BMD LOG-a, odnosno predmet prodaje i isporuke robe te predmet pružanja usluge koju bi BMD LOG trebao izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe Kupca. Eventualni uvjeti kupnje važeći u poslovanju Kupca ne primjenjuju se u predmetnom pravnom poslu te ne obvezuju BMD LOG.
 3. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je BMD LOG prihvatio i potvrdio narudžbu Kupca.
 4. Ovime prihvaćeni uvjeti prodaje i isporuke od strane Kupca važe i za sve buduće narudžbe i isporuke, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Sve prodaje i isporuke robe, kao i pružanje usluga izvršit će se prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim Kupcem, i to u pisanoj formi.
 5. BMD LOG zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu Kupca o čemu će izvijestiti Kupca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka narudžbe.
 6. Skice, crteži, podaci o mjerama i težini, osim onih navedenih u cjenicima, samo su aproksimativni i ne obvezuju.

III. Isporuka robe

 1. Isporuka se vrši o trošku Kupca, fco skladište BMD LOG, osim u slučaju ako kupac plati posebni dodatak za troškove transporta i osiguranja za dostavu do kuće odnosno sjedišta.
 2. Djelomične isporuke su moguće.
 3. Kupac je dužan odmah po primitku robe od prijevoznika i kod BMD LOG-a, prijaviti sve nedostatke nastale u prijevozu.
 4. Mjere skladištenja koje je potrebno poduzeti iz razloga koji ovise o Kupcu idu na teret Kupca i smatraju se isporukom.
 5. Mjesto ispunjenja i plaćanja je poslovno sjedište BMD LOG-a, Republika Hrvatska.
 6. Za posebnu vrstu narudžbi Prodavatelj i kupac će pisanim putem utvrditi termin isporuke koji ne može biti kraći od tjedan dana.
 7. Prodavatelj može, na izričiti pisani zahtjev Kupca organizirati prijevoz robe u ime i za račun Kupca, za što će mu Prodavatelj zaračunati povećanje cijene od 10% na ime dodatnih troškova uzrokovanih posebnim zahtjevima Kupca.
 8. Prodavatelj ne odgovara za štete, oštećenja i lomove koji nastanu u prijevozu od trenutka kada roba napusti skladište Prodavatelja.
 9. Isporuka se obavlja isključivo na rizik Kupca i bez osiguranja, osim ukoliko kupac sam ili Prodavatelj u ime i za račun Kupca, a po izričitom pisanom zahtjev Kupca ne ugovori sa trećima osiguranje.

IV. Rokovi isporuke

 1. BMD LOG će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu što točnijeg pridržavanja ugovorenih rokova isporuke.
 2. Ukoliko isporuka ne bi bila moguća uslijed više sile, rata ili ratu sličnih stanja ili drugih izvanrednih vanjskih događaja kao primjerice prekid ili zastoj prijevoza, a koje BMD LOG nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, BMD LOG nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu te također ima pravo raskinuti Ugovor, bez plaćanja dodatnih naknada i/ili troškova koje je kupac s tim u vezi imao. U oba slučaja BMD LOG je dužan bez odgode vratiti eventualno uplaćeni predujam na ime takve isporuke robe ili usluge. Sva eventualna daljnja potraživanja u navedenim slučajevima su isključena u cijelosti.

V. Cijene

 1. Cijena robe i usluga obračunava se prema cjeniku važećem na dan sklapanja Ugovora.
 2. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište BMD LOG-a, Zagreb, Republika Hrvatska, utovareno, s tim da u navedenim cijenama nisu uračunati troškovi dodatne ambalaže i prijevoza do mjesta po određenju Kupca (ukoliko je isto različito od fco skladište BMD LOG-a), obzirom isti troškovi spadaju u dodatne troškove koji idu na teret Kupca.
 3. Cijene u cjeniku navedene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava sukladno važećim propisima.
 4. Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene a to su: cijena sirovina, promjena tečaja kn, cijena goriva i cijena radne snage.
 5. U slučaju korekcije cijena Prodavatelj je dužan isto regulirati putem svog cjenika, te na traženje Kupca, dostaviti cjenik, prije svake isporuke.
 6. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu.
 7. Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije.

VI. Plaćanje

 1. Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci robe i usluga, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ukoliko nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.
 2. Dospjeće plaćanja je uobičajeno 8 dana od dana izdavanja računa, osim ukoliko što drugo nije u računu navedeno, tj. ugovoreno između BMD LOG-a i Kupca.
 3. Kod narudžbi koje obuhvaćaju više elemenata, BMD LOG ima pravo nakon isporuke svakog pojedinog elementa ili usluge ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune važe analogno uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cjelokupni Ugovor.
 4. Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja predstavlja bitan uvjet za provođenje isporuke odnosno ispunjenje Ugovora od strane BMD LOG-a.
 5. Kod kašnjenja s plaćanjem, obračunavaju se zakonske zatezne kamate.
 6. BMD LOG ima pravo od Kupca potraživati naknadu štete  nastalu uslijed kašnjenja s plaćanjem. Kupac je obvezan u slučaju kašnjenja preuzeti sve zbog toga nastale troškove, posebice platiti troškove opomene i drugih potrebnih radnji poduzetih od strane odvjetnika u zastupanju BMD LOG-a.
 7. Za slučaj da kupac spram BMD LOG-a ima više nepodmirenih obveza, pa ono što kupac ispuni ne bude dovoljno da se namire sve obveze po računima, izvršit će se uračunavanje ispunjenja na način da se obveze namiruju redom kako su nastale. Ukoliko kupac pored glavnice duguje i druge troškove te kamate, prvo će se namiriti troškovi, zatim kamate, te na koncu glavnica.
 8. Kupac nije ovlašten neizvršavati plaćanja za slučaj nepotpunih i djelomičnih isporuka, ostvarivanja reklamacijskih prava ili nedostataka.
 9. BMD LOG može zahtijevati od Kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice ili pak nekog drugog sredstva osiguranja. BMD LOG može poslati na naplatu bianco zadužnicu u slučaju da je kupac zakasnio više od 5 (pet) dana s plaćanjem dospjelih računa.
 10. Kupac je obvezan dostaviti instrument osiguranja iz prethodnog odlomka Prodavatelju s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom. Prodavatelj će mu pisano potvrditi primitak osiguranja naplate. Ukoliko Kupac ne dostavi traženi instrument osiguranja naplate isto se ima smatrati razlogom za neprihvat narudžbe Kupca sukladno čl. 2.5. ovih Uvjeta.
 11. U svrhu opravdanosti realizacije osiguranja plaćanja, kupac prihvatom ovih uvjeta daje suglasnost da Prodavatelj ishodi kod banke Kupca BON-2.
 12. Kupac se obvezuje pisano izvijestiti Prodavatelja o mogućnosti eventualne blokade računa Kupca ili pripremanja prestečaja/stečaja.
 13. Propustom navedene obveze odgovorna osoba Kupca preuzima osobnu odgovornost predviđenu člankom 252.ZTD.

VII. Pridžaj prava vlasništva

 1. BMD LOG je isključivi vlasnik isporučene robe do trenutka potpune isplate cijene za robu (uključujući kamate i eventualne druge troškove).
 2. Kupac je svo vrijeme do trenutka potpune isplate cijene u obvezi o svom trošku čuvati isporučenu robu pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina i u tu svrhu poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje predmetne robe te se u tom smislu posebice ima brinuti o pravilnom održavanju.
 3. Do trenutka potpune isplate cijene za isporučenu robu, kupac nije ovlašten istu dalje Prodavati, a niti se vjerovnici Kupca mogu namirivati iz iste. Također kupac isporučenu robu ne može davati u zalog ili pak istu opteretiti na drugi način.
 4. Ukoliko kupac ne bi na ugovoren način ispunio svoje obveze iz Ugovora, BMD LOG ima pravo u svako doba zahtjevati povrat isporučene robe, dok je kupac istu u obvezi vratiti bez odgode i u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.
 5. Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrati oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat robe u obvezi BMD LOG–u platiti i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe, kao i naknaditi eventualnu štetu.

VIII. Reklamacije i povrat robe:

 1. Ukoliko se prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi vanjsko oštećenje proizvoda odnosno oštećenje koje se može utvrditi uobičajenim pregledom, kupac se obvezuje u roku od dva (2) dana od preuzimanja kontaktirati Odjel reklamacija BMD LOG–a i čuvati ambalažu dok se reklamacija u potpunosti ne riješi. U suprotnom reklamacija se neće uvažiti. Za vraćanje reklamirane robe potrebna je prethodna pisana suglasnost BMD LOG–a.
 2. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu prema vanjskom izgledu kao ispravnu.
 3. Otpremnica mora biti potpisana na način da ista ima jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje, te broja osobne iskaznice.
 4. BMD LOG će na zahtjev Kupca odobriti eventualni povrat proizvoda iz razloga navedenih u prethodnom stavaku, uz poštivanje sljedećih kumulativno ispunjenih uvjeta:
  – da roba nije oštećena, da je ista zapakirana u originalnom pakiranju te da nije ni na koji način korištena, kao i da je zahtjev za povrat stavljen unutar roka od dva (2) dana od isporuke robe;
 5. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva (2) dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
 6. BMD LOG će na zahtjev Kupca odobriti povrat proizvoda iz razloga navedenih u prethodnom stavaku, uz poštivanje sljedećih kumulativno ispunjenih uvjeta:
  – da roba nije nepotrebno oštećena kao i da je zahtjev za povrat stavljen unutar roka od mjesec dana od isporuke robe;
 7. U slučaju odobrenja povrata robe od strane BMD LOG-a , troškovi povrata robe obveza su Kupca te će se povrat izvršiti isključivo na odgovornost Kupca.
 8. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po reklamaciji predujmljuje kupac. Ukoliko kupac ne predujmi trošak u primjerenom roku od osam dana od primitka obavijesti od strane Prodavatelja da je potreba stručna analiza, smatrat će se da je odustao od reklamacije. Ukoliko bi analiza pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat predujma troškova Kupcu.
 9. Po utvrđivanju osnovanosti reklamacije, moguće dodatne troškove analize, kao i ostale troškove nastale temeljem reklamacije, u slučaju da je reklamacija osnovana podmiriti će Prodavatelj, a u suprotnom slučaju Kupac.

IX. Prava intelektualnog vlasništva; zaštita podataka:

 1. Kupcu nije dopušteno da registrira, koristi, ili na drugi način iskorištava tvrtku BMD LOG, bilo koje žigove, trgovačka imena, uslužne žigove, ili bilo koje druge žigove, autorska prava, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL, ili bilo koji njihov dio.
 2. Kupac nije dopušteno mijenjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju bilo na samom proizvodu bilo na njegovu pakiranju, uključujući i prateću dokumentaciju.
 3. Ugovorne strane će čuvati povjerljivim sve Povjerljive informacije u svezi s ovim Ugovorom te izvršenjem prava i obveza iz ovog Ugovora, a koje su Ugovorne strane saznale u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava iz ovog ugovora. Obveza čuvanja povjerljivih informacija obvezuje Ugovorne strane trajno.
 4. Kupac ovlašćuje BMD LOG prikupiti, pohraniti kao i obraditi tj. evaluirati sve podatke o Kupcu i tijeku prodaje, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka kao i drugim važećim relevantnim propisima.

X. Priprema mjesta za skladištenje proizvoda

 1. Kupac je dužan pravodobno prije isporuke naručene robe, o svom trošku, pripremiti odgovarajuće mjesto za skladištenje proizvoda kako na istima ne bi nastupila bilo kakva oštećenja ili nedostaci.
 2. Kupac odgovara za svu štetu nastalu na proizvodu nakon što je istu preuzeo od Prodavatelja.
 3. Prodavatelj ne odgovara za potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje pošiljki koji bi se dogodili od časa preuzimanja proizvoda od strane prijevoznika do njegove predaje

XI. Paušalna naknada štete

 1. Ukoliko kupac jednostrano i iz neopravdanog razloga, odnosnom razloga koji nije na strani BMD LOG-a, raskine ugovor sklopljen s BMD LOG-om, dužan je isplatiti  BMD LOG-u paušalno određen iznos naknade štete, a koji se određuje za takav slučaj u iznosu od 35% u odnosu na neto iznos cijene robe ili usluge koja je predmet Ugovora sklopljenog sa Kupcem.

XIII. Završne odredbe

 1. Mjerodavno pravo za ove Opće uvjete i za sve ugovore koje po ovim Općim uvjetima korisnici i Kupci zaključe s BMD LOG-om jest hrvatsko pravo.
 2. Ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu  za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Općim uvjetima poslovanja.
 3. U slučaju spora, mjerodavan je hrvatski tekst ovih Općih uvjeta.
 4. Naslovi odsjeka i nazivi članaka služe samo za jednostavnije snalaženje i nemaju utjecaja na tumačenje odredaba ovih Općih uvjeta.
 5. U slučaju da je neka posebna odredba u sukobu s općim odredbama, prednost primjene imat će posebna odredba ovih Općih uvjeta.